Representació Sindical

Els Delegats de Personal constituïxen la representació dels treballadors en les empreses o centres de treball que tinguen menys de 50 i més de 10 treballadors.

Per tant, en l’actualitat, en tindre l’Empresa menys de 50 treballadors, el dret a la participació dels mateixos s’articula a través dels Delegats de Personal.

Segons el que s’estableix per la legislació vigent, el nombre de delegats de personal per empresa podrà ser: fins a 30 treballadors, un; de 31 a 49 treballadors, tres.

En conseqüència, segons la dimensió actual de la plantilla de la Societat, els seus treballadors estan representats per tres Delegats de Personal (Sindicat UGT).

La duració del mandat dels delegats de personal és de quatre anys, entenent-se que es mantindran en funcions en l’exercici de les seues competències i de les seues garanties fins que no s’hagueren promogut i celebrat noves eleccions.

Cadascun dels Delegats de Personal, per a l’exercici de les seues funcions de representació, disposa del crèdit d’hores mensuals retribuïdes que assenyala la legislació vigent a cada moment.

Skip to content