Informació de Rellevància Jurídica

Portada » Normativa » Informació de Rellevància Jurídica

El Portal de Transparència s’adequa, quant al seu contingut, al que es disposa en:

  • Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
  • Llei 4/2023, de 13 d’abril, de Participació Ciutadana i Foment de l’Associacionisme de la Comunitat Valenciana.
  • Ordenança de Transparència i accés a la informació de l’Excma. Diputació d’Alacant.

La mercantil de capital íntegrament públic PROAIGÜES *COSTABLANCA, S. a. es regix, principalment, pel que es disposa en l’ordenament jurídic privat a excepció de les matèries que li són li aplicació la normativa del Sector Públic.

Així la normativa que, principalment, li resulta d’aplicació a PROAIGÜES *COSTABLANCA, S. a. és:

  • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
  • Instrucciones Internas de Contratación.
  • Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
  • Lleis mercantils, laborals i fiscals que afecten les societats anònimes.

Estatuts i les seues modificacions.

Estatuts Socials

Resolucions Judicials fermes.

No existixen.

Skip to content