Contractació

Perfil del Contractant

El perfil de contractant és un servici accessible a través de la web www.proaguas.es, creat a fi d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació de la seua activitat contractual.

Com accedir als contractes en la plataforma de contractació

Perfil del contractant/Plataforma de Contractació de l’Estat

Documents: Es publiquen aquells que resulten d’interés o que han de ser publicats al marge de qualsevol procediment *licitatorio.

Licitacions: Ens proporciona informació de tots els contractes a través d’un cercador. Els criteris de cerca són per número d’expedient, tipus de contracte (subministraments, servicis, etc.), estat (anunci previ, publicat, etc.) i objecte del contracte (text lliure). Una vegada localitzat un procediment *licitatorio clicant sobre ell accedirà al conjunt d’informació que ha de ser publicat sobre el mateix (òrgan de contractació, estat de la licitació, objecte del contracte, pressupost base de licitació, valor estimat del contracte, tipus de contracte, procediment de contractació, data límit de presentació, resultat, adjudicatari, nombre de licitadors presentats, import d’adjudicació, entre altres) així com enllaços a la licitació o descarregara els documents publicats en diversos formats.

Skip to content