Estructura organitzativa

Portada » Informació institucional i organitzativa » Estructura organitzativa

ÒRGANS SOCIALS

Els Estatuts Socials determinen que el govern i administració de la Societat correspon a la Junta General d’Accionistes, al Consell d’Administració i a la Gerència.

El President de la Diputació Provincial d’Alacant ho serà també de la Junta General i del Consell d’Administració, i de tots els òrgans col·legiats que puguen crear-se, no obstant això, podrà delegar la Presidència en el Vicepresident de la Diputació o en un Diputat Provincial, membre del Consell d’Administració.

JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES

La Junta General és l’òrgan sobirà de la Societat. El Ple de la Diputació Provincial d’Alacant exercix les funcions de la Junta General de la Societat, en la forma i amb les atribucions que establixen els Estatuts Socials i la Llei de Societats de Capital, en concret:

 • a) Modificar els Estatuts de la Societat.
 • b) Acordar l’augment o reducció del capital social.
 • c) Adoptar acord sobre dissolució de la Societat, que remetrà al Ple de la Diputació Provincial d’Alacant per a la seua aprovació.
 • d) Nomenar i revocar als membres del Consell d’Administració la designació de la qual no competisca al President de la Diputació Provincial d’Alacant.
 • e) Emetre obligacions.
 • f) Aprovar els projectes de Programes d’actuació i pressupostos, l’Inventari valorat i els Comptes anuals de cada exercici.
 • g) Resoldre sobre l’aplicació del resultat de l’exercici anterior, d’acord amb el Balanç aprovat.
 • h) Nomenar els Auditors de Comptes, si és el cas.
 • i) Quantes altres funcions se li atribuïsquen, estatutàriament o per la Llei de Societats de Capital.

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Correspon al Consell d’Administració el govern i gestió de la Societat, amb les atribucions que establixen els presents Estatuts i, en tot cas, aquelles que no estiguen expressament reconegudes a la Junta General.

El Consell d’Administració estarà integrat per un màxim de 12 membres, nats i electius: la/el Presidenta/e de l’Excma. Diputació Provincial i dos Diputats/as Provincials, membres de la Junta de Govern de la Diputació Provincial, designats per esta/e, que seran Consellers nats. El seu nomenament i revocació correspondrà lliurement al President/a de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant, conforme al que s’estableix en la vigent legislació de règim local.

Els Consellers electius, fins a un número màxim de nou, seran designats per la Junta General, mitjançant votació, i no requeriran ser accionistes ni membres de la Diputació Provincial d’Alacant. En este supòsit podran assistir, amb veu i sense vot, a les Juntes Generals.

Tots els Consellers exerciran el seu càrrec durant un període de quatre anys i cessaran, automàticament, en renovar-se la Diputació Provincial d’Alacant.

Els Consellers nats cessaran, a més, per pèrdua de la seua condició de Diputats o de membres de la Junta de Govern de la Diputació Provincial d’Alacant.

Correspon al Consell d’Administració:

 • a) Aprovar l’organització dels servicis de l’Empresa, així com la reglamentació del funcionament d’estos.
 • b) Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, i nomenar, promoure, suspendre, sancionar i acomiadar als empleats de la Societat, així com establir les seues retribucions.
 • c) Acordar l’exercici de tota classe d’accions i recursos, judicials, administratius, laborals i penals, que competisquen a la Societat, així com comparéixer, en qualsevol concepte, davant els Jutjats i Tribunals de qualsevol ordre i qualssevol Administracions Públiques.
 • d) Formular el Projecte del Programa d’Actuacions, amb caràcter anual o pluriennal i remetre’l a la Junta General per a la seua aprovació.
 • e) Presentar a la Junta General els Comptes de cada exercici econòmic, abans del dia 15 de maig del següent al qual corresponguen, amb el format establit en l’article 190.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.
 • f) Elevar a la Junta General la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici econòmic anterior, d’acord amb el Balanç aprovat.
 • g) Formular el Projecte de Pressupost de la Societat per a cada exercici anual, d’acord amb el Pla d’Actuacions aprovat, i remetre’l a la Junta General perquè, sancionat per esta, s’eleve a la Diputació Provincial d’Alacant, dins del termini establit en la Llei 39/1988, de 28 de desembre.
 • h) Acordar i celebrar tota classe de convenis, contractes i negocis que no siguen competència de la Junta General.
 • i) Disposar el necessari per a l’emissió d’accions o obligacions, d’acord amb el determinat per la Junta General.
 • j) Verificar pagaments i cobraments per qualsevol títol, concepte i quantitat.
 • k) Atorgar apoderaments a favor de terceres persones per a l’exercici d’actuacions concretes.
 • l) Nomenar Consellers-Delegats, d’entre els seus membres, per a l’exercici de facultats de la seua competència.
 • m) Formular propostes a la Diputació Provincial d’Alacant en aquells assumptes que, sent de la competència d’esta, afecten directament o indirectament a fi de la Societat.
 • n) En general, totes aquelles matèries i assumptes que no siguen atribuïts expressament a la Junta General, per estos Estatuts o per disposició legal
 • *ñ) Adquirir, alienar i gravar béns immobles.

GERÈNCIA

La Gerència és responsable de la direcció i administració de la Societat, amb les següents competències delegades pel Consell d’Administració:

 • a) Proposar a l’òrgan competent l’organització dels servicis de l’Empresa, així com la reglamentació del funcionament d’estos.
 • b) Proposar a l’òrgan competent la Plantilla de Personal i la relació de llocs de treball, així com el relatiu al nomenament, promoció, suspensió, sanció i acomiadament dels empleats de la Societat i el règim de les seues retribucions.
 • c) Elaborar l’Avantprojecte de Pressupost de la Societat per a cada exercici anual d’acord amb el Pla d’Actuacions aprovat i el Programa d’Actuacions, Inversions i Finançament amb caràcter anual o pluriennal i presentar-ho al Consell d’Administració.
 • d) Proposar a l’òrgan competent la celebració de tots aquells convenis i contractes que s’estimen pertinents per a l’assoliment dels fins de la Societat.
 • e) Formular la proposta en tots aquells assumptes que sent de la competència de la Diputació Provincial d’Alacant, afecten directament o indirectament a fi de la Societat i elevar-les a l’òrgan competent.
 • f) Elaborar per a la seua resolució per l’òrgan competent propostes i acceptacions de contractes relacionats amb l’objecte social, tant amb empreses públiques com privades i amb Institucions Públiques de tota mena i en particular, Ajuntaments, Diputacions, Organismes Autonòmics, Nacionals, Supranacionals, Internacionals i altres.
 • g) En general, les que siguen delegades o encomanades per la Junta General, el Consell d’Administració o el Conseller-Delegat.
Skip to content