Recursos Humans

PLANTILLA

PROAGUAS COSTABLANCA, S. A. disposa d’un equip tècnic altament especialitzat format per personal amb la titulació, formació, experiència i qualificació adequada per a l’acompliment de les seues activitats, fonamentalment titulats superiors i de grau mitjà.

Les relacions laborals entre PROAGUAS i el seu personal es regixen per:


COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA

La plantilla de la Societat a 31 de desembre de 2022 i 2021, distribuïda per tipologia de lloc de treball i gènere, té el següent detall:

20222021
TOTALDonesHomesTOTALDonesHomes
Gerència11
Titulats301119321220
Tècnics11381037
Administratius3322
Total451728441727

La plantilla de la Societat a 31 de desembre de 2022 estava composta per un total de 45 treballadors (respecte als 44 treballadors a la fi de l’exercici anterior), dels quals 42 són fixos o indefinits (93%) i 3 amb contracte temporal (7%).

ESTRUCTURA RETRIBUTIVA

La massa salarial de la Societat dels exercicis 2022 i 2021 té el següent detall:

20222021
Sous i salaris1.622.7361.530.016
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de l’empresa512.721490.268
Aportació Pla Pensions
Total2.135.4572.020.284

Durant l’exercici 2022 s’han generat pels membres dels Òrgans de Direcció i Administració de la Societat 11.750 euros.

Les retribucions econòmiques del personal de la Societat, a 31 de desembre de 2022, agrupades per tipologia de lloc de treball i/o titulació, són les següents:

TITULACIÓ/LLOCRETRIBUCIONS BRUTES ANUALS (*)
26Titulats Superiors1.128.480
5Titulats Mitjans167.189
14Altres Tècnics i Administratius345.142
45Totals1.640.811

(*) Retribucions brutes anuals del personal a data 31 de desembre de 2022. Imports en euros.

Skip to content