Sol·licitud d’Informació

Portada » Inici » Sol·licitud d’Informació

La Llei de Transparència establix en el seu article 17 el procediment per a sol·licitar informació. PROAGUAS COSTABLANCA S.A . compte en la seua pàgina web amb un correu de contacte, que merament té validesa a efectes informatius. Per a presentar qualsevol sol·licitud el ciutadà ha de presentar-la en les oficines de l’empresa.

Article 17. Sol·licitud d’accés a la informació.

 1. El procediment per a l’exercici del dret d’accés s’iniciarà amb la presentació de la corresponent sol·licitud, que haurà de dirigir-se al titular de l’òrgan administratiu o entitat que posseïsca la informació. Quan es tracte d’informació en possessió de persones físiques o jurídiques que presten servicis públics o exercisquen potestats administratives, la sol·licitud es dirigirà a l’Administració, organisme o entitat de les previstes en l’article 2.1 a les quals es troben vinculades.
 2. La sol·licitud podrà presentar-se per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de:
  a) La identitat del sol·licitant.
  b) La informació que se sol·licita.
  c) Una adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
  d) Si és el cas, la modalitat que es preferisca per a accedir a la informació sol·licitada.
 3. El sol·licitant no està obligat a motivar la seua sol·licitud d’accés a la informació.
  No obstant això, podrà exposar els motius pels quals sol·licita la informació i que podran ser tinguts en compte quan es dicte la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no serà per si sola causa de rebuig de la sol·licitud.
 4. Els sol·licitants d’informació podran dirigir-se a les Administracions Públiques en qualsevol de les llengües cooficials de l’Estat en el territori en el qual radique l’Administració en qüestió.
Skip to content